Familierelationer

 

Forstå og støt hinanden bedre, så trivsel i jeres familie styrkes

ET PROCESFORLØB FOR BØRNEFAMILIER, DER ER KLAR TL AT GÅ VEJEN

Som mennesker har vi brug for at blive set, mødt og forstået som vi er og i de behov vi har.

Og vi har brug for at blive støttet i at udtrykke os og stå ved os selv, samtidig med at andres grænser

respekteres.

Det gælder både børn og voksne.

Når vi som forældre er nysgerrige på såvel os selv som vores børn og partner og søger at forstå, hvad

der ligger bagved den umiddelbare adfærd, styrkes kontakten og oplevelsen af at blive set i det der er

vigtigt og det der skal mødes, for at forandring bliver mulig.

Herved styrkes familens relationelle bånd og fundamentet der understøtter trivsel, vokser.

”Jeg tror på, at hvis vi kender

os selv godt nok og har en

grundlæggende nysgerrighed

på at forstå andre, og deres

behov og grunde til at gøre

som de gør, så løses langt de

fleste konflikter, og 

misforståelser og

ensomhed forebygges”.

Trods de bedste intentioner, så fungerer vi mennesker sådan,

at vi ikke kan se, det vi ikke kan se.

Særligt når vi er i spil med noget, der er såbart for os og hvor vi føler vi ikke slår til.

Uden helt at være bevidst herom.

Her opstår de fleste misforståelser og afstandsskabende konflikter. 

Vi kan derfor have brug for at blive fulgt på vejen af nogen, der har gået vejen selv og

som kan støtte os i at forstå hvad der sker med os selv og dem vi er sammen med i de

samspil vi indgår i. 

Sådan kan jeg guide jeres proces

 

Fordi jeg tror på at mennesker og familier er forskellige, hjælper jeg ikke ud fra en fast skabelon.

Jeg tror på  at der skal forskelligt til for at støtte forskellige familier og jeg har fokus på hvad der

ønskes af den enkelte familie, når forløbet tilrettelægges sammen med jer. 

Derfor indledes alle nye samarbejder med en indledende telefonisk samtale, hvor I beskriver jeres

situation og fortæller om hvad I ønsker støtte til at arbejde henimod i jeres familie.

I samtalen vil jeg give jer min vejledning til potentialer og udfordringer samt skitsere jeres proces, så

der kan skabes overblik over jeres kommende rejse.

Denne telefoniske samtale er altid gratis og du kan booke tid her             KONTAKT MIG

 

Procesform

Udvikling af og mellem mennesker kræver proces. Derfor vil I opleve, at jeg anser proces som en

værdi i sig selv, og det er fundamentet, i den måde jeg støtter forandring i den enkelte familie.

Samtidig har jeg altid fokus på det mål vi sætter, så udviklingen bliver konkret og målrettet.

Da vi ikke kan udvikle noget udfra antagelser, inddrager jeg altid alle i familien undervejs – også

børnene.  Alle medlemmer af en familie er vigtige og skal derfor have en stemme, når vi skal søge at

forstå den konkrete dynamik, der er i spil i familien og de udfordringer, der opstår som følge heraf.

Det kræver, at der gives plads til hver enkelt familiemedlems forståelse og oplevelse af at være en

del af familien. Men ansvaret er de voksnes og det kommer vi til at være sammen om, hvis I vælger at

jeg skal støtte jer og jeres families trivsel.  

 

Et familieforløb hos mig udspringer af en relationel forståelse, hvor jeg igennem at dele det jeg

oplever i samspillet med jer som familie, støtter jer i at opnå større forståelse af hinandens reaktioner

og behov og jeres indbyrdes samspil. Jeg skaber en ramme, hvor både I som forældre og jeres børn

indgår i processen og støttes i det der er svært – uden at nogen oplever sig forkerte. Og uden at I

oplever at jeg skal bestemme, hvordan I skal være familie.

Igennem et familieforløb får I en større indsigt i og forståelse af, hvordan samspillet ser ud  i jeres

familie.  Jeres børn oplever et rum, hvor det er trygt at være, hvor der arbejdes på at skabe forståelse

af hinanden og hvor de får en stemme  igennem at blive lyttet til, inddraget og mødt i det, der er

vigtigt for dem.

 

I får min støtte til at forstå jeres børns grunde til at gøre, hvad de gør udfra præmissen om at børn

gør det bedste de kan under de givne rammer. 

Og du/I får min støtte til at forstå jeres egne reaktioner og hvad der er på spil for jer/dig som

forælder.

Der er uanede muligheder for udvikling og forandring og og dem skal vi finde sammen.

 

FORLØB

   Jeg bruger min erfaring og bevidste nysgerrighed til at skabe forløb, der bedst matcher jeres ønske 

   om forandring hvad enten I kommer som familie eller du kommer alene med ønsket om støtte til

   at blive klogere på dig selv igennem at få større indsigt i egne reaktioner.

  Alle forløb hos mig tilrettelægges individuelt udfra en indledende, nysgerrig samtale hvor jeres       

  ønsker matches mine erfaringer med hvad der vil kunne støtte den forandring du ønsker. Der er 

  bestemte temaer der altid indgår og proceselementer, jeg altid inddrager.

  De faste temaer er:

Mentalisering (at forstå sig selv udefra og andre indefra)

Relationel udviklingsforståelse og udviklingsstøttende samspil

Mønstre fra egen familie 

       Personligt lederskab som forældre, ansvar, værdier og grænser

       Følelser, hvordan vi lærer både at mærke og at regulere dem samt deres betydning for konflikthåndtering

   

   Herudover er der afhængigt af forløbets længde nogle temaer, som vælges i samarbejde med jer 

   som familie.

 

   De faste proceselementer er aktiviteter, der faciliterer samtale om temaerne og lege der     

   understøtter samspil, følelser og kropsfornemmelser i nuet.

   Elementer der kan indgå i et forløb afhængigt af vores indledende samtale kan være:

   Vejledning udfra konkrete situationer, feedback udfra videooptagelser,

   familiesessioner faciliteret via leg og kreative aktiviteter, forældresessioner, børnesessioner,

   fokuspunkter for forældre, onlineundervisning om temaer.

   I de længere forløb kan der indgå fokuspunkter, session med ven/partner, rollespil og

   familieopstilling, der skaber indblik i dynamikker i dine relationer, terapeutiske funderede

   vejrtræknings- og kropsøvelser samt aktiviteter og nærvær med heste.

Udover mine udviklingsforløb for private, støtter jeg familier i forskellige rammer med forskellig

funktion med såvel behandlende som støttende sigte udfra serviceloven.

Jeg løser familiebehandlingsopgaver i  familiens i hjem og  i mit eget lokale. Jeg er inspireret af relationelle tilgange særligt Theraplayprincipper og i det hele taget at inddrage leg og samvær som et væsentligt element i at skabe udvikling og nye erfaringer med samspil i de familier jeg kommer i. Herudover er mit speciale at se på dynamikker og skabe indsigt hos forældrene i på hvilken måde dere børns adfærd kan forstås og på hvilken måde vi sammen kan søge at skabe bedre vilkår for trivsel og indbyrdes forståelse .

Jeg arbejder udfra såvel fokuspunkter, SOS og  handleplaner og sætter en ære i at matche såvel forvaltningens mål med indsatsen som familiens oplevelse af hvad der støtter dem i deres hverdag og hvad der skaber  udvikling i retning af bedre trivsel og rammer for børnene.

Jeg arbejder ligeledes med videobaseret feedback ligesom at jeg er ved at implementere elementer af FIT som en del af arbejdet med familens feedback og oplevelse af indsatsen samt kontakten til mig.

Supervision, faglig ajourføring og kontinuerligt arbejde med egen faglighed er en selvfølge. Jeg  er derfor aktiv i såvel erfagruppe som netværksgruppe, der begge løbende udfordrer mig fagligt og giver mig den støtte, der er nødvendig for at jeg selv kan stå skarpt og med overskud til at støtte andre.

Jeg er professionel §54 støtteperson og medlem af PS Foreningen.

Med mig som § 54 støtteperson kan du som forældre regne med støtte i såvel det svære som i det der går godt. Og som kommune kan du regne med at jeg kender loven og ved hvad der er min rolle samt hvordan jeg bedst støtter op om børnene også i denne rolle.

Jeg har bred arbejdserfaring med såvel børn, familier og forældre både som pædagog, socialkonsulent og familieterapeut samt underviser og vejleder indenfor den pædagogisk verden.

Jeg tror på forandring og jeg har troen på, at det at dele det svære og få støtte til at klare den svære situation det er at være forælder til et barn eller en ung der er anbragt, kan gøre en kæmpe forskel.
Jeg kan støtte dig som forældre i at få den bedst mulige relation til dit barn og være med dig i at håndtere samarbejdet med kommune og institution.

Du er som forælder velkommen til at ringe og snakke med mig, så du kan afgøre om det er mig du ønsker eller hvis du er sagsbehandler og har kendskab til en forælder, som ønsker at finde en der kan støtte dem.